Innowacyjna technologia uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
Operacja pn.  „Innowacyjna technologia uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody” realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Tytuł operacji:
„Innowacyjna technologia uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody"

Cel operacji:
Osiągnięcie najkorzystniejszego bilansu wody i energii z zachowaniem wysokiej jakości plonu warzyw uprawianych metodą bezglebową i tradycyjną pod osłonami.

Planowane efekty operacji - główne korzyści wynikające z realizacji projektu to:
 • opracowanie nowej technologii odzysku wody transpirującej
 • udoskonalenie technologii szczelnych i energooszczędnych tuneli
 • udoskonalenie metody organizacji pracy przy uprawie
 • uzyskanie korzystnych plonów
 • wsparcie sektora rolnictwa w zakresie wykorzystania zasobów i wzrostu odporności na zmiany klimatu oraz harmonijnego wykorzystania surowców naturalnych

Okres realizacji operacji:
01.03.2021 – 31.12.2022

Źródła finansowania operacji:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie 16 Współpraca (środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środki publiczne) oraz środki własne Beneficjentów

Całkowity budżet operacji:
1 530 027,00 PLN

Streszczenie informacji o operacji:
Celem głównym przedmiotowej operacji jest osiągnięcie najkorzystniejszego bilansu wody i energii z zachowaniem wysokiej jakości plonu warzyw uprawianych metodą bezglebową i tradycyjną pod osłonami. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:
 1. prowadzenie doświadczeń wegetacyjnych z uprawą roślin warzywnych,
 2. zamykanie obiegu wody w uprawie roślin i minimalizacji strat energii,
 3. przeprowadzenie analizy techniczno-ekonomicznej.
Potrzeba realizacji operacji wynika z koniczności rozwiązania problemu związanego ze wzrostem kosztów wody oraz z zapewnieniem trwałych i ciągłych jej dostaw do gospodarstw.
Okres realizacji projektu: 22 miesiące - 3 etapy. Operacja jest projektem pilotażowym realizowana w kooperacji dwóch jednostek naukowych: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej, a także Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczpospolitej Polskiej, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Zielonej Doliny Sp. z o.o.

Nazwa Grupy Operacyjnej:
Innowatorzy Upraw

Podmioty wchodzące w skład Grupy Operacyjnej:
 1. Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.
 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 4. Politechnika Wrocławska
 5. Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczpospolitej Polskiej

Opis działań podejmowanych w ramach projektu:
1. Operacja jest projektem pilotażowym realizowanym w trzech etapach. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania i prace rozwojowe:
 • prowadzenie doświadczeń wegetacyjnych z uprawą roślin warzywnych, w tym:
 • doświadczeń wegetacyjnych w uprawie metodą tradycyjną i bezglebową (uprawa sałaty oraz papryki w prototypowym tunelu w warunkach kontrolowanych i warunkach rzeczywistych)
 • analiza materiału roślinnego gleb i podłoży (poddanie analizie próbek  wyprodukowanych roślin w kierunku oceny wartości odżywczych i innych istotnych parametrów, w celu oceny skutków wprowadzenia systemu odzysku wody na jakość produkowanej żywności)
2. zamykanie obiegu wody w uprawie roślin i minimalizacji strat energii, w tym:
 • badanie odzysku wody w warunkach kontrolowanych;
 • badanie odzysku wody w warunkach rzeczywistych;
3. zamykanie obiegu wody w uprawie roślin i minimalizacji strat energii, w tym:
 • zebranie doświadczeń z realizowanych działań i przeprowadzenie kompleksowej analizy techniczno-ekonomicznej badanych rozwiązań, w tym:
 • przygotowanie pełnej dokumentacji DTR. 3.2.
 • wyliczenie kosztów planowanych rozwiązań oraz sporządzenie analizy ich opłacalności (analiza ekonomiczna)

Prace rozwojowe realizowane w ramach projektu:
 1. budowa i optymalizacja wymiennika ciepła z jednostopniowym wykraplaniem wilgoci
 2. budowa i optymalizacja wymiennika ciepła z dwustoponiowym wykraplaniem wilgoci
 3. budowa i optymalizacja systemu wspomagania wykraplania
 4. budowa i optymalizacja systemu odzysku wilgoci za pomocą absorpcji
 5. budowa i optymalizacja szczelnego tunelu umożliwiającego wdrożenie rozwiązań 1-4
 6. budowa systemu do zadymiania atmosfery pomiędzy powłokami tunelu
 7. bezglebowa uprawa papryki w różnych podłożach

Aktualności:
W chwili obecnej Grupa operacyjna realizuje II etap operacji



 

Plakat informacyjny projektu

image/jpeg, 459 kb
2022-05-09 18:51:50
Pobierz

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek