Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec w świetle zmieniających się warunków klimatycznych Dolnego Śląska.Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
Operacja pn.  „Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec w świetle zmieniających się warunków klimatycznych Dolnego Śląska” realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Cel operacji: 
Optymalizacja produkcji owczarskiej w zmieniających się warunkach klimatycznych wraz z ograniczeniem wpływu na środowisko oraz poprawa bioróżnorodności runi pastwiskowej.

Planowane efekty operacji - główne korzyści wynikające z realizacji projektu to:
  • lepsze wykorzystanie przyrodniczych zasobów lokalnych (użytki zielone po renowacji);
  • wzrost efektywności wykorzystanie lokalnych zasobów paszy - podstawowe wyżywienie opiera się lokalnych zasobach paszowych (produkowanych na miejscu);
  • wzrost efektywności wykorzystania nawozów organicznych oraz wody opadowej;
  • uzyskany produkt końcowy - mięso owcze o lepszych parametrach jakościowych, pozytywnie wpłynie na pozycję konkurencyjną dolnośląskich hodowców

Wartość dofinansowania:  1 812 237,00 zł
 

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek