30 Wrzesień 2019

Umowa na operację pt. "Opracowanie krótkiego łańcucha dostaw dla dystrybucji karpia milickiego" podpisana!

Dnia 27.07.2019, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019, została podpisana umowa między Województwem Dolnośląskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, dotycząca realizacji operacji pt. "Opracowanie krótkiego łańcucha dostaw dla dystrybucji karpia milickiego".
Partnerami projektu jest: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Spółka Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
Zasadniczym celem projektu jest wypracowanie optymalnego modelu efektywnej współpracy pomiędzy producentami a finalnymi odbiorcami, opartym na krótkich łańcuchach dostaw na rynku karpia milickiego.
Realizacja celu głównego wymaga:
•    Diagnozy istniejącego łańcucha dostaw karpia milickiego i produktów przetworzonych z karpia w Dolinie Baryczy, w tym identyfikacji silnych i słabych stron aktualnego modelu,
•    Identyfikacji potencjału wdrożeniowego krótkich łańcuchów dostaw na rynku karpia milickiego z uwzględnieniem istniejących i potencjalnych barier – zwłaszcza krytycznych,
•    Identyfikacji potencjalnego popytu na karpia i produktów z karpia w regionie,
•    Określenia potencjału rozwoju przetwórstwa ryb w Dolinie Baryczy,
•    Opracowania nowego modelu krótkich łańcuchów dostaw na rynku karpia milickiego,
•    Transferu wiedzy o krótkich łańcuchach dostaw na rynku karpia.
Finalnym efektem projektu jest monografia naukowa pt. „Krótkie łańcuchy dostaw na przykładzie karpia milickiego” połączona z konferencją, która odbędzie się dnia 25 października 2019 roku w Dolinie Baryczy.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych badań. Będzie to także okazja do rozwoju dalszej współpracy między uczestnikami łańcucha dostaw na rynku karpia.
Szczegółowe informacje o konferencji pod nr tel. 71-320-17-73.

Kierownikiem projektu jest dr Magdalena Raftowicz z Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek