Projekty KSOW

PROJEKTY REALIZOWANE:
1.Nazwa projektu:

„Znaczenie współpracy w branży rolno-spożywczej w ramach krótkich łańcuchów dostaw (KŁD)” 

Okres realizacji:

02.05.2022 – 31.10.2022

Program Operacyjny:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Plan Działania:

Krajowa siec obszarów wiejskich

Priorytet KSOW

Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do                obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie (Priorytet 3)

Działanie KSOW:

Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju (Działanie 6)

Realizatorzy projektu:

Lider projektu:

Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław
Partner projektu I:
Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4
ul. Wincentego Witosa 15, 55-040 Kobierzyce

Partner projektu II:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik
Ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin

Partner projektu III:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”
Plac Kopernika 6,. 59-230 Prochowice

Partner projektu IV:
Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego – Na Serio
ul. Św. Anny 9, 58-405 Krzeszów


Cele projektu:
 
 • zwiększenie zainteresowania stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 • zainteresowanie producentów rolnych i przetwórców żywności zgromadzonych wokół Lokalnych Grup Działania działaniami realizowanymi w ramach Operacji (certyfikacja, konferencja, warsztaty);
 • dążenie do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń między zainteresowanymi współpracą podmiotami i osobami zainteresowanymi ideą współpracy i tworzenia łańcucha dostaw od miejsca wytworzenia produktów do konsumenta
 • Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym poprzez przeprowadzenie konferencji branżowej, warsztatów oraz procesu certyfikacji.

Grupa docelowa projektu:

Planowane jest dotarcie do jak najszerszej grupy docelowej, zdefiniowanej jako producenci i przetwórcy sektora rolno-spożywczego z Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • podmiotów gospodarczych, posiadających certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
 • podmiotów gospodarczych, pretendujących do certyfikatu „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, czyli posiadających produkt i potencjał warunkowy do otrzymania znaku towarowego.
W części:
 • konferencyjnej (min. 30 maks. 50 osób),
 • warsztatowej (min. 20 maks. 30 osób),
 • dot. procesu certyfikacji (audytu): min. 4 maks. 6 producentów; certyfikat Zielonej Doliny zostanie przyznany min. 4 maks. 6 produktom.

Planowane działania:
 
 1. przeprowadzenie konferencji branżowej „Budowanie synergii dla rozwoju biznesu w branży rolno-spożywczej”  z 2 blokami tematycznymi:
 • Jak uniknąć pewnej porażki prąc do rozwoju swojego biznesu? Jak poznać symptomy nieuchronnej katastrofy?
 • Kiedy warto się angażować we współpracę a kiedy się jej wystrzegać? Wskazówki, ostrzeżenia i przykłady z branży?
 1. przeprowadzenie dedykowanych warsztatów: „Projektowanie rozwiązań sprzedażowych on-line i off-line”
 2. przeprowadzenie procesu certyfikacji (audytów) i przyznanie Znaku Zielona Dolina Żywności i Zdrowia kolejnym regionalnym produktom spełniającym wymogi Regulaminu Znaku Zielona Dolina Żywności i Zdrowia
 3. przygotowanie filmu promocyjno-informacyjnego prezentującego ideę systemu krótkich łańcuchów dostaw oraz korzyści, jakie płyną z nawiązywania współpracy w branży rolno-spożywczej, na efektywnych przykładach.

Planowane efekty operacji:
 • zwiększanie zatrudnienia wśród lokalnych producentów rolnych i zakładów przetwórczych w wyniku wzrostu sprzedaży i skali produkcji będącej efektem uczestnictwa w systemie certy-fikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”;
 • uatrakcyjnienie obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia nowych miejsc pracy i ograniczaniu bezrobocia na wsi oraz tworzeniu nowych źródeł dochodu ludności wiejskiej;
 • aktywizacja sieci lokalnych rolników i przetwórców wokół celów i zadań związanych z dosto-sowaniem do wymagań programu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”;
 • transfer wiedzy o najnowszych trendach dotyczących budowania wzrostu sprzedaży i ko-munikacji z rynkiem. Transfer ten może przyczynić się do poprawy konkurencyjności i ren-towności w gospodarstw wiejskich przy jednoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważone-go rozwoju;
 • transfer wiedzy z zakresu tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw (KŁD);
 • zwiększenie zaangażowania wśród interesariuszy zrównoważonego rozwoju we wdrażaniu innowacyjnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 • zaprezentowanie idei systemu krótkich łańcuchów dostaw oraz korzyści, jakie płyną z nawiązywania współpracy w branży rolno-spożywczej, na efektywnych przykładach.,
 • przedstawienie wysoko jakościowych produktów certyfikowanych w ramach krótkich łańcuchów dostaw
 • przekazanie informacji o realizacji projektu, finansowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 • wymiana wiedzy pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Wartość planowanej pomocy:

Wartość przyznanej pomocy: 37 300,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 47 410,00 PLN
Wkład własny: 10 110,00 PLN

Źródło finansowania:

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 


Więcej informacji: Archiwum projektów  
 

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek