Sprawozdanie z realizacji operacji "Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny".

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
Sprawozdanie z realizacji operacji

I. Tytuł operacji:
"Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny".

II. Cel główny operacji
Celem głównym przedmiotowej operacji było uzyskanie najlepszej jakości mięsa, dzięki wprowadzonym innowacyjnym metodom chowu bydła. Celem nadrzędnym było wygenerowanie rozpoznawalnych w Polsce i na świecie regionalnych produktów i półproduktów spożywczych o unikalnych, prozdrowotnych właściwościach wytwarzanych z mięsa wołowego z hodowli gospodarstw Dolnego Śląska.

III. Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej biorące udział w operacji
 1. Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.
 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 4. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
 5. Urząd Miasta i Gminy Radków
 6. Gospodarstwo rolne Agnieszka Trojnar
 7. Gospodarstwo rolne Małgorzata Borowska
 8. Gospodarstwo rolne Paweł Marcinkiewicz

IV. Okres realizacji operacji:

01.10.2019 – 31.10.2021

V. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań, które zostały zrealizowane oraz wskazanie uzyskanych w ich wyniku rezultatów

Celem głównym przeprowadzonej Operacji było uzyskanie najlepszej jakości mięsa, dzięki wprowadzonym innowacyjnym metodom chowu bydła.
W ramach Operacji zrealizowano następujące zadania:
(1) Badania ankietowe wśród hodowców.
Opracowanie nowego produktu – mięsa wołowego. Dzięki badaniom rynkowym m.in. poznano lokalny rynek mięsa wołowego i zweryfikowano czy na rynku istnieją już podobne do proponowanego produkty. Wyniki badań ankietowych pozwoliły rozpoznać obecne zachowania rynkowe konsumentów, ich postawy wobec mięsa wołowego,  a także ich potrzeby oraz oczekiwania względem nowego produktu (m.in.  preferowane cechy, szacunkowa wielkość popytu, preferowany sposób pakowania i dystrybucji, akceptowalny poziom cen).
(2) Model produkcji łąkowej i pastwiskowej.
Wdrożono określony model produkcji łąkowej/pastwiskowej dostosowany do indywidualnych potrzeb paszowych gospodarstwa. Intensywne łąki i mieszanki traw pastewnych w uprawie polowej z koniczyną łąkową (10-12 t s.m.∙ha-1) należy zakładać w gospodarstwach wysokoprodukcyjnych, natomiast średnio intensywna 5-10 t s.m.∙ha-1 produkcja powinna odbywać się na pastwiskach z koniczyną białą. Ekstensywne  pastwiska o wydajności  1-4 t s.m.∙ha-1  mogą dostarczać paszy dla kóz i owiec.
(3) Poprawa zdolności rozrodczych stada.
Uzyskano wzrost pogłowia bydła o 30,0%, wprowadzono  sezonowości rozrodu i wycieleń na okres zimowo-wiosenny, zwiększono poprawę czystości rasy Charolaise i Limousine, uzyskano poprawę dobrostanu zwierząt, zwiększono pozyskiwanie bardzo dobrej paszy z własnych użytków zielonych o ok. 50,0 %,  wzrost dziennych przyrostów wagowych cieląt o ok. 25,0 %.
(4) Ocena wartości hodowlanej/użytkowej zwierząt.
Oszacowane parametry wskazują na pozytywny pływ zastosowanych metod kojarzeń i innych działań związanych z opieką weterynaryjną na analizowane parametry wzrostowo rozwojowe cieląt w porównaniu do obserwowanych w latach wcześniejszych w gospodarstwach objętych programem.
(5) Profilaktyka zdrowia bydła.
W ramach działania prowadzono kompleksową opiekę nad stadami, która obejmowała diagnostykę (monitoring) chorób zakaźnych, doradztwo oraz opracowywanie szczegółowych zaleceń w oparciu o uzyskane wyniki. Zweryfikowano procedurę opieki nad cielętami noworodkami w poszczególnych stadach oraz zwrócono uwagę na czynności które powinny być wykonywane po porodzie w związku z opieką nad cielętami. Nauczono hodowców wykonywania podstawowych procedur zwiększających szanse na przeżycie słabych noworodków.
(6) Poprawa warunków chowu bydła w gospodarstwach.
Doposażono gospodarstwa w niezbędny sprzęt.
VI. Całkowity budżet operacji:
2 219 354 PLN

VII. Źródła finansowania operacji:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW): 1 412 174,95 zł
Krajowe środki publiczne: 807 179,05 zł

VIII. Główne korzyści, wynikające z zastosowania poszczególnych lub wszystkich rezultatów operacji przez ich adresata

Główne korzyści wynikające z zastosowania wyników badań dla hodowców:
 • wzrost rentowności ekonomicznej gospodarstw hodowlanych
 • prowadzenie hodowli bydła opasowego ( ciężkiego ) wraz ze sprzedażą w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego
 • zawiązanie pierwszej na Dolnym Śląsku Spółdzielczej Grupy producentów Wołowiny „ Zielona Dolina”.
 • zweryfikowanie procedur opieki nad cielętami noworodkami w poszczególnych stadach oraz zwrócenie uwagi na czynności które powinny być wykonywane po porodzie w związku z opieką nad cielętami.
 • opracowanie modelu produkcji łąkowej/pastwiskowej dostosowany do indywidualnych potrzeb paszowych gospodarstwa

Main benefits for breeders of applying the test results:
 • increase in the economic profitability of livestock farms
 • introduction of fattening cattle (heavy) with sale as part of Agricultural Retail Trade
 • establishment of the first in Lower Silesia Cooperative Group of Beef Producers "Zielona Dolina".
 • verification of the procedures for caring for newborn calves in individual herds and paying attention to the activities that should be performed after childbirth in connection with caring for the calves.
 • a model of meadow / pasture production adapted to the individual forage needs of the farm was developed
IX. Działania informacyjno-promocyjne (offline) dotyczące realizowanej operacji:
 1. I Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny: „Zdrowa Krowa – Zdrowy Człowiek”
 2. II Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny: „Zdrowa Krowa – Zdrowy Człowiek”
 3. III Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny:  „Szanse i zagrożenia”
 4. IV Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny: Poprawa efektywności chowu bydła mięsnego w warunkach Dolnego Śląska – grupa operacyjna „Wołowina z Zielonej Doliny”.
 5. V Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny: Wzrost przychodów w hodowli bydła mięsnego na Dolnym Śląsku na przykładzie projektu: Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny.
Informacje o działaniach informacyjno-promocyjnych realizowanych w projekcie, w tym informacje o organizowanych konferencjach zamieszczane były w mediach społecznościowych Beneficjenta (Lidera projektu), tj.:
 • na stronie Facebook [link]
 • na stronie Linkedin [link]


 

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek