Polityka prywatnosci

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119/1) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO Sp. z  o.o. (przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

Administratorem Pana, Pani danych osobowych jest Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO sp. z o.o., adres email: biuro@dzddozedo.pl., tel. : 502 003 162
 Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:
a) w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności w zakresie wykonywania zadań statutowych spółki, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz realizacji zadań pracodawcy. (podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO),
b) w celu realizacji działań wynikających z praw udziałowych i kontrolnych (podstawą przetwarzania jest. art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
d) w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale  niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
e) w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Dolnośląską Zieloną Doliną sp. z o.o. bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO).    
W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Dolnośląska Zielona Dolina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,

W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku gdy, RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych mimo cofnięcia zgody, dane te dalej mogą być przetwarzane.
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Dolnośląską Zieloną Dolinę sp. z o.o, Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek