Innowacyjna technologia uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody.

ZielonaDolina

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Operacja pn. „Innowacyjna technologia uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody” realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

GRUPA OPERACYJNA:

Innowatorzy Upraw

 

SKŁAD GRUPY OPERACYJNEJ:

Podmioty wchodzące w skład Grupy Operacyjnej „Innowatorzy Upraw”

 • Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Politechnika Wrocławska
 • Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczpospolitej Polskiej

 

OKRES REALIZACJI OPERACJI:

10.03.2021 – 30.09.2023 (po aktualizacji)

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OPERACJI:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie 16 Współpraca (środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środki publiczne) oraz środki własne Beneficjentów.

 

CAŁKOWITY BUDŻET OPERACJI:

1 378  223,47 PLN (po aktualizacji na dzień 30.09.2023)

 

CEL OPERACJI:

Osiągnięcie najkorzystniejszego bilansu wody i energii z zachowaniem wysokiej jakości plonu warzyw uprawianych metodą bezglebową i tradycyjną pod osłonami.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

 1. prowadzenie doświadczeń wegetacyjnych z uprawą roślin warzywnych,
 2. zamykanie obiegu wody w uprawie roślin i minimalizacji strat energii,
 3. przeprowadzenie analizy techniczno-ekonomicznej.

Potrzeba realizacji operacji wynika z koniczności rozwiązania problemu związanego ze wzrostem kosztów wody oraz z zapewnieniem trwałych i ciągłych jej dostaw do gospodarstw.

Okres realizacji projektu: 31 miesięcy – 4 etapy. Operacja jest projektem pilotażowym realizowana w kooperacji dwóch jednostek naukowych: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej, a także Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczpospolitej Polskiej, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Zielonej Doliny Sp. z o.o.

 

PLANOWANE EFEKTY OPERACJI – GŁÓWNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU TO:

 • opracowanie nowej technologii odzysku wody transpirującej
 • udoskonalenie technologii szczelnych i energooszczędnych tuneli
 • udoskonalenie metody organizacji pracy przy uprawie
 • uzyskanie korzystnych plonów
 • wsparcie sektora rolnictwa w zakresie wykorzystania zasobów i wzrostu odporności na zmiany klimatu oraz harmonijnego wykorzystania surowców naturalnych

 

OPIS DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

 1. Operacja jest projektem pilotażowym realizowanym w trzech etapach. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania i prace rozwojowe:
 • prowadzenie doświadczeń wegetacyjnych z uprawą roślin warzywnych, w tym:
 • doświadczeń wegetacyjnych w uprawie metodą tradycyjną i bezglebową (uprawa sałaty oraz papryki w prototypowym tunelu w warunkach kontrolowanych i warunkach rzeczywistych)
 • analiza materiału roślinnego gleb i podłoży (poddanie analizie próbek wyprodukowanych roślin w kierunku oceny wartości odżywczych i innych istotnych parametrów, w celu oceny skutków wprowadzenia systemu odzysku wody na jakość produkowanej żywności)
 1. zamykanie obiegu wody w uprawie roślin i minimalizacji strat energii, w tym:
 • badanie odzysku wody w warunkach kontrolowanych;
 • badanie odzysku wody w warunkach rzeczywistych;
 1. zamykanie obiegu wody w uprawie roślin i minimalizacji strat energii, w tym:
 • zebranie doświadczeń z realizowanych działań i przeprowadzenie kompleksowej analizy techniczno-ekonomicznej badanych rozwiązań, w tym:
 • przygotowanie pełnej dokumentacji DTR. 3.2.
 • wyliczenie kosztów planowanych rozwiązań oraz sporządzenie analizy ich opłacalności (analiza ekonomiczna)

 

PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. budowa i optymalizacja wymiennika ciepła z jednostopniowym wykraplaniem wilgoci
 2. budowa i optymalizacja wymiennika ciepła z dwustoponiowym wykraplaniem wilgoci
 3. budowa i optymalizacja systemu wspomagania wykraplania
 4. budowa i optymalizacja systemu odzysku wilgoci za pomocą absorpcji
 5. budowa i optymalizacja szczelnego tunelu umożliwiającego wdrożenie rozwiązań 1-4
 6. budowa systemu do zadymiania atmosfery pomiędzy powłokami tunelu
 7. bezglebowa uprawa papryki w różnych podłożach

 

AKTUALNOŚCI:

[10.03.2021] PODPISANIE UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY

W dniu 10.03.2021 członkowie Grupy Operacyjnej: Innowatorzy upraw  podpisali w Warszawie w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Innowacyjna technologia uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody”. Tym samym rozpoczęliśmy formalną realizację operacji, której celem głównym jest: osiągnięcie najkorzystniejszego bilansu wody i energii z zachowaniem wysokiej jakości plonu warzyw uprawianych metodą bezglebową i tradycyjną pod osłonami.

 

[01.11.2021] Zakończenie I etapu realizacji projektu

Zakończyliśmy I etap projektu realizowany w  okresie od 10.03.2021 do 31.10.2021.

W okresie sprawozdawczym GO wykonała m.in. następujące prace w ramach projektu:

 • przeprowadzono doświadczenia wegetacyjne w uprawie metodą tradycyjną i bezglebową papryki w różnych podłożach.
 • przygotowano rozsady, zabiegi pielęgnacyjne,
 • pobierano materiały i próbki do badań i analiz.
 • rozpoczęto przygotowywania instalacji pilotażowej do odzysku wody.
 • opracowano wyniki i przeprowadzono analizę materiału roślinnego.

 

[03.05.2022] Zakończenie II etap realizacji projektu

Zakończyliśmy II etap projektu realizowany w  okresie od 31.10.2021 – 30.04.2022

W okresie sprawozdawczym GO wykonała m.in. następujące prace w ramach projektu:

 • wykonano prace związane z prowadzeniem doświadczeń wegetacyjnych w uprawie metodą tradycyjną i bezglebową sałaty masłowej i cykorii,
 • dokonano pomiarów i obserwacje roślin,
 • wykonano analizę materiału roślinnego, części wskaźnikowych i liści oraz podłoży.
 • wykonano prace związane z analizą danych uzyskanych z doświadczeń wegetacyjnych w uprawie metodą tradycyjną i bezglebową.
 • przeprowadzono analizę statystyczną uzyskanych wyników.

[17.11.2022] ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE „VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”,

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniach 24-25 listopada 2022 roku organizuje konferencję pn. „VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”, na którą serdecznie zapraszamy.
Miejsce Konferencji: Focus Hotel Premium, ul. Suwak 15, 02-676 Warszawa.

Głównym celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum będzie też okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Tematem wiodącym tegorocznej edycji Forum jest „Rolnictwo węglowe – wyzwania środowiskowo-klimatyczne dla polskiego rolnictwa”.

Podczas Forum zostaną omówione zagadnienia dotyczące między innymi innowacyjnych rozwiązań z zakresu rolnictwa niskoemisyjnego, znaczenia rolnictwa węglowego dla ochrony środowiska i klimatu oraz działań inwestycyjnych wspierających rozwój rolnictwa węglowego w Polsce. W programie przewidziano, m.in. panel dyskusyjny nt. „Rolnictwo neutralne klimatycznie – rolnictwo przyszłości” oraz panele tematyczne:

 1. Misja „Zdrowa gleba”;
 2. Niskoemisyjna produkcja zwierzęca;
 3. Ślad węglowy w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym.

W ramach konferencji przedstawiciel GO Innowatorzy Upraw – Pan dr inż. Kamil Janiak z Politechniki Wrocławskiej przedstawi założenia badań prowadzonych w ramach projektu „Innowacyjna technologia uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody”. Informacje o projekcie zostaną przedstawione podczas panelu poświęconemu Misja „Zdrowa gleba”.

Poniżej załączamy program VII Forum VII_Forum_p_program

 

[04.02.2023] Zakończenie III etap realizacji projektu

Zakończyliśmy III etap projektu realizowany w  okresie od 30.04.2022 – 31.01.2023

W okresie sprawozdawczym GO wykonała m.in. następujące prace w ramach projektu:

 • przygotowano miejsca pod tunel,
 • zamontowano tunel oraz elementy do pilotażowej instalacji do odzysku wody.
 • przeprowadzono wysiew nasion i produkcję rozsady,
 • przeprowadzono działania polegające na pielęgnacji roślin, nawożeniu, cięciu roślin, przygotowaniu podłoża,
 • dokonano analizy owoców, liści, podłoży, gleb,
 • dokonano mineralizacji materiału roślinnego,
 • przeprowadzono sukcesywne zbiory owoców,
 • zestawiono wyniki pomiarów bimetrycznych,
 • dokonano preparacji próbek materiału roślinnego,
 • wykonywano analizy chemiczne zebranych materiałów,
 • opracowano wyniki badań,
 • dokonano analizy statystyczne wyników,
 • opracowano zalecenia ekonomicznych dla producentów,
 • opracowano końcowe wyniki i zaleceń do raportu.

 

[03.03.2023] ZAPROSZENIE NA I DOLNOŚLĄSKI SZCZYT GRUP OPERACYJNYCH EPI

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu  członka Grupy Operacyjnej EPI pn.: „Innowatorzy upraw” – Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Dolnośląskim Szczycie Grup Operacyjnych EPI. Podczas wydarzenia, które odbędzie się 21 marca 2023 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 8 (obiekt hotelowy AGRO, godz. 10.00) dr inż. Kamil Janiak z Politechniki Wrocławskiej (członek GO) we Wrocławiu przedstawi wstępne rezultaty projektu  „Innowacyjna technologia uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody”.

W sprawach udziału w  wydarzeniu prosimy o kontakt z:

Zbigniew Dąbrowski, tel. 607 306 797, e-mail: zbigniew.dabrowski@dodr.pl

01. Plan wydarzenia 05_DODR_Agenda wydarzenia

 

[02.09.2023] ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ REALIZACJĘ PROJEKTU

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Lidera Grupy Operacyjnej EPI pn.: „Innowatorzy upraw” mam przyjemność zaprosić

Państwa do udziału w Konferencji tematycznej pn.: „Technologie oszczędzania wody w uprawach   rolniczych”, która odbędzie się 20 września 2023. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Konferencja organizowana jest w związku z zakończeniem projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Innowacyjna technologia uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach konferencji planowane jest zaprezentowanie w imieniu Zespołu badawczo-rozwojowego Konsorcjum Grupy operacyjnej „Innowatorzy upraw” wybranych wyników przeprowadzonych prac i badań związanych z problematyką tworzenia technologii zapewniających optymalizację zużycia wody w uprawach rolnych. Obecnie coraz więcej producentów rolnych, prowadzących działalność ogrodniczą boryka się, z jednej strony – ze wzrostem kosztów wody, z drugiej – z jej brakiem i zapewnieniem trwałych i ciągłych dostaw. Polska charakteryzuje się niskimi zasobami wodnymi, które plasują ją pod tym względem w końcówce państw europejskich. Mamy nadzieje, że wszyscy zaproszeni prelegenci opowiedzą jakich zmian w uprawie roślin warto dokonać i w jaki sposób nowe technologie uprawy wpływają na poprawę gospodarki wodnej. Ważne jest, aby w dyskusji na temat sposobów poprawy stany gospodarki wodnej w uprawach rolniczych był słyszalny głos praktyków (producentów rolnych), naukowców i innych osób zainteresowanych poszukiwaniem optymalnych rozwiązań w omawianej materii. W naszym przekonaniu proponowana Konferencja stwarza taką możliwość.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji odnajdą Państwo w załączonym Programie Wydarzenia.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 18 września,  br.  telefonicznie lub mailem.

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Dąbrowski, tel. 607 306 797, e-mail: zbigniew.dabrowski@dodr.pl

Damian Witkowski, tel. 500 733 195, e-mail: damian.witkowski@zielonadolina.biz

Materiały informacyjne na konferencje

1.Plakat informacyjny IU_Konferencja_Plakat informacyjny

2.Program wydarzenia IU_Konferencja projektowa_Program Konferencji

 

[30.09.2023] Zakończenie IV etap realizacji projektu

Zakończyliśmy IV etap projektu realizowany w  okresie od  31.01.2023 do 30.09.2023

W okresie sprawozdawczym GO wykonała m.in. następujące prace w ramach projektu:

 • przygotowano rozsady.
 • przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, cięcie i formowanie roślin.
 • przeprowadzono uprawy i zbiory roślin,
 • dokonano analizy materiału roślinnego, owoców i liści,
 • przeprowadzono pomiary biometryczne roślin i obserwacje w doświadczeniu,
 • dokonano analiza zebranych danych i opracowano statystycznie uzyskanych wyników.
 • przygotowano Raport końcowy podsumowujący projekt.
 • oszacowano zużycia wody w różnych systemach uprawy.

 

[30.09.2023] RAPORT Z BADADAŃ

Szanowni Państwo,

W związku z formalnym zakończeniem realizacji projektu – w załączeniu przedstawiamy  Raport z badań prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską w ramach realizowanego projektu.

W sprawach badań przeprowadzonych w ramach projektu, a także  osiągniętych rezultatów oraz zasad ewentualnej współpracy prosimy o kontakt:

 

Raport z badań w ramach projektu Raport z badań_PWR i UPWR

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE:

01. Plakat informacyjny o projekcie

IU_Plakat informacyjny format A3

02.Logotyp GO Innowatorzy upraw

Logotyp GO_Innowatorzy Upraw

 

Zobacz także

ZielonaDolina

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.