Innowacyjna technologia uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody.

ZielonaDolina

Tytuł operacji:

„Innowacyjna technologia uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody”

Nazwa Grupy Operacyjnej:

Innowatorzy Upraw

Podmioty wchodzące w skład Grupy Operacyjnej:

 1. Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.
 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 4. Politechnika Wrocławska
 5. Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczpospolitej Polskiej

Cel operacji:

Osiągnięcie najkorzystniejszego bilansu wody i energii z zachowaniem wysokiej jakości plonu warzyw uprawianych metodą bezglebową i tradycyjną pod osłonami.

Planowane efekty operacji – główne korzyści wynikające z realizacji projektu to:

 • opracowanie nowej technologii odzysku wody transpirującej
 • udoskonalenie technologii szczelnych i energooszczędnych tuneli
 • udoskonalenie metody organizacji pracy przy uprawie
 • uzyskanie korzystnych plonów
 • wsparcie sektora rolnictwa w zakresie wykorzystania zasobów i wzrostu odporności na zmiany klimatu oraz harmonijnego wykorzystania surowców naturalnych

Okres realizacji operacji:

01.03.2021 – 30.09.2023

Streszczenie informacji o operacji:

Celem głównym przedmiotowej operacji jest osiągnięcie najkorzystniejszego bilansu wody i energii z zachowaniem wysokiej jakości plonu warzyw uprawianych metodą bezglebową i tradycyjną pod osłonami. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

 1. prowadzenie doświadczeń wegetacyjnych z uprawą roślin warzywnych,
 2. zamykanie obiegu wody w uprawie roślin i minimalizacji strat energii,
 3. przeprowadzenie analizy techniczno-ekonomicznej.

Potrzeba realizacji operacji wynika z koniczności rozwiązania problemu związanego ze wzrostem kosztów wody oraz z zapewnieniem trwałych i ciągłych jej dostaw do gospodarstw.

Okres realizacji projektu: 22 miesiące – 3 etapy. Operacja jest projektem pilotażowym realizowana w kooperacji dwóch jednostek naukowych: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej, a także Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczpospolitej Polskiej, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Zielonej Doliny Sp. z o.o.

Opis działań podejmowanych w ramach projektu:
1. Operacja jest projektem pilotażowym realizowanym w trzech etapach. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania i prace rozwojowe:

 • prowadzenie doświadczeń wegetacyjnych z uprawą roślin warzywnych, w tym:
 • doświadczeń wegetacyjnych w uprawie metodą tradycyjną i bezglebową (uprawa sałaty oraz papryki w prototypowym tunelu w warunkach kontrolowanych i warunkach rzeczywistych)
 • analiza materiału roślinnego gleb i podłoży (poddanie analizie próbek  wyprodukowanych roślin w kierunku oceny wartości odżywczych i innych istotnych parametrów, w celu oceny skutków wprowadzenia systemu odzysku wody na jakość produkowanej żywności)
 1. zamykanie obiegu wody w uprawie roślin i minimalizacji strat energii, w tym:
 • badanie odzysku wody w warunkach kontrolowanych;
 • badanie odzysku wody w warunkach rzeczywistych;
 1. zamykanie obiegu wody w uprawie roślin i minimalizacji strat energii, w tym:
 • zebranie doświadczeń z realizowanych działań i przeprowadzenie kompleksowej analizy techniczno-ekonomicznej badanych rozwiązań, w tym:
 • przygotowanie pełnej dokumentacji DTR. 3.2.
 • wyliczenie kosztów planowanych rozwiązań oraz sporządzenie analizy ich opłacalności (analiza ekonomiczna)

Prace rozwojowe realizowane w ramach projektu:

 1. budowa i optymalizacja wymiennika ciepła z jednostopniowym wykraplaniem wilgoci
 2. budowa i optymalizacja wymiennika ciepła z dwustoponiowym wykraplaniem wilgoci
 3. budowa i optymalizacja systemu wspomagania wykraplania
 4. budowa i optymalizacja systemu odzysku wilgoci za pomocą absorpcji
 5. budowa i optymalizacja szczelnego tunelu umożliwiającego wdrożenie rozwiązań 1-4
 6. budowa systemu do zadymiania atmosfery pomiędzy powłokami tunelu
 7. bezglebowa uprawa papryki w różnych podłożach

 

Źródła finansowania operacji:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie 16 Współpraca (środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środki publiczne) oraz środki własne Beneficjentów.

Całkowity budżet operacji:

1 530 027,00 PLN

Aktualności:
W chwili obecnej Grupa operacyjna realizuje IV etap operacji

Zobacz także

ZielonaDolina

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.