IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności

ZielonaDolina

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Operacja pn. „IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności” realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Grupa Operacyjna:

Innowacje dla Lokalnych Rynków Rolnych

Cel operacji:

Celem operacji jest wypracowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych, w oparciu o nowatorskie rozwiązania informatyczne, biznesowe oraz instytucjonalne.

Planowane efekty operacji – główne korzyści wynikające z realizacji projektu to:

 • wypracowanie i przetestowanie na funkcjonujących systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności na Dolnym Śląsku i Małopolsce (2 lokalizacje):
 • systemu rejestracji pochodzenia produktów wraz ze śledzeniem ścieżki dostaw,
 • systemu logistyki opartej o samoorganizację i wykorzystanie istniejących zasobów transportowych i magazynowych uczestników lokalnego rynku rolnego,
 • systemu rozliczeń bezpośrednich między rozproszonymi producentami i konsumentami,
 • przetestowanie i wdrożenie różnych biznesowych form sprzedaży w odniesieniu do funkcjonujących systemów Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności na Dolnym Śląsku i Małopolsce.
 • wypracowanie nowych produktów finansowych odpowiadających na potrzeby systemów Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności oraz uczestniczących w nich producentów i konsumentów,
 • wdrożenie systemu monitoringu i oceny oddziaływania systemów Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności na rozwój rynków lokalnych i rozwój zrównoważony obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku i Małopolsce.

Skład Grupy Operacyjnej:

 1. Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.
 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 4. Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie
 5. ISO-TECH Sp. z o.o.
 6. Polska Fundacja Innowacji
 7. Stowarzyszenie Producentów Koszyka Lisieckiego
 8. Szczepan Czerwinski
 9. Jan Szczepan Krawczyszyn
 10. Kamil Holajda
 11. Robert Kłusek
 12. Adam Bałuszek
 13. Łukasz Gorzkowski
 14. Anastazja Przywara
 15. Anna Sitek
 16. Antoni Pawłowski
 17. Bolesław Bobak
 18. Jan Piotrowski
 19. Jan Borzęcki
 20. Monika Staszyńska
 21. Grzegorz Grabowski
 22. Marcin Kotowicz

Wartość dofinansowania:

2 007 113,00 PLN

Okres realizacji:

01.06.2021-30.06.2023

 

AKTUALNOŚCI:

[07.06.2021] PODPISANIE UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY

W dniu 07.06.2021 członkowie Grupy Operacyjnej: Innowacje dla Lokalnych Rynków Rolnych podpisali w Warszawie w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności”. Tym samym rozpoczęliśmy formalną realizację operacji, której celem głównym jest: wypracowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych, w oparciu o nowatorskie rozwiązania informatyczne, biznesowe oraz instytucjonalne.

[30.11.2021] ZAKOŃCZENIE I ETAPU REALIZACJI OPERACJI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy I etap realizacji operacji. Prace badawcze realizowane były  pod kierownictwem merytorycznym prof. Magdaleny Kalisiak-Mędelskiej z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

[20.03.2022] ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NR 1 W RAMACH OPERACJI

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Konferencji tematycznej pn. „Wspólne działania na rzecz zwiększenia sprzedaży bezpośredniej jako element dywersyfikacji  dochodów rolnika”

Niniejsza Konferencja ma na celu wymianę poglądów na temat rozwiązań organizacyjnych krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁDŻ) jako szansy dla zwiększenia sprzedaży żywności wytworzonej przez lokalnych producentów. W głównej mierze uwaga skoncentrowana będzie na możliwościach zastosowania KŁDŻ, wykorzystujących  interaktywne platformy IT PLM, na rozproszonych rynkach producentów żywności i konsumentów, z pominięciem pośredników.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁDŻ).

Bezpośrednim organizatorem Konferencji jest Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie, która pełni rolę Partnera, Beneficjenta    i członka grupy operacyjnej realizującej projekt pn. „IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencja odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 r. w postaci hybrydowej:

 • stacjonarnej: w siedzibie Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie (os. Krakowiaków 45a/15)
 • zdalnej (online): za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (Komunikator do wideokonferencji Zoom).

Mam nadzieję, że wystąpienia i dyskusje, które wywiążą się w trakcie Konferencji, będą miały pozytywny skutek oraz staną się dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat działań na rzecz poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji do dnia 01.04.2022 r., do godz. 12.00 (telefon: +48 12 643 16 87, e-mail: d.korepta_kura@mir.krakow.pl).

W załączeniu przekazujemy plakat informacyjny oraz szczegółowy Program Konferencji.

[05.04.2022] PODSUMOWANIE KONFERENCJI NR 1  W RAMACH REALIZOWANEJ OPERACJI

„Wspólne działania na rzecz zwiększenia sprzedaży bezpośredniej jako element dywersyfikacji dochodów rolnika” – to temat konferencji, która odbyła się w dniu 4 kwietnia 2022 r. w siedzibie Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie.

Konferencję zorganizowała Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie, pełniąca rolę beneficjenta i członka grupy operacyjnej realizującej projekt pn.: „IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem konferencji była wymiana poglądów na temat rozwiązań organizacyjnych krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁD) jako szansy dla zwiększenia sprzedaży żywności wytworzonej przez lokalnych producentów. W głównej mierze uwaga miała być skoncentrowana na możliwościach zastosowania KŁD, wykorzystujących interaktywne platformy IT PLM, na rozproszonych rynkach producentów żywności i konsumentów, z pominięciem pośredników.

W konferencji uczestniczyli rolnicy zainteresowani sprzedażą bezpośrednia swoich produktów w zorganizowany sposób zbiorowy. Zgodnie z programem konferencji, uczestnicy wysłuchali wystąpień czterech prelegentów.

Ogólne informacje o projekcie oraz stan zaawansowania projektu i planowane działania omówiła dr hab. Magdalena Kalisiak-Mędelska, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Pani Barbara Sałata – pracownik Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (OT w Radomiu) omówiła organizację rynków rolnych oraz systemów KŁD, jak również możliwości zastosowania KŁD jako szansy dla rozwoju sprzedaży żywności z gospodarstwa.

O potrzebach, uwarunkowaniach i możliwościach rozwoju sprzedaży bezpośredniej, w kontekście założeń projektu, mówił Rafał Serafin – Prezes Zarządu ISO-TECh Sp. z o.o.

Na zakończenie spotkania, temat wypracowania innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych zreferował dr hab. Marian Kachniarz, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat działań na rzecz poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych.

 

[31.05.2022] ZAKOŃCZENIE II ETAPU REALIZACJI OPERACJI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy II etapu realizacji operacji. Prace badawcze realizowane były  pod kierownictwem merytorycznym prof. Magdaleny Kalisiak-Mędelskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyniki dotychczasowych prac zostały przedstawione podczas Konferencji projektowej  w dniu 04.04.2022 r.

 

[31.12.2022] ZAKOŃCZENIE III ETAPU REALIZACJI OPERACJI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy III etap realizacji operacji. Prace badawcze realizowane były  pod kierownictwem merytorycznym prof. Magdaleny Kalisiak-Mędelskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

[10.06.2023] ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NR 2 W RAMACH OPERACJI

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, a także Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o. zapraszają na II Konferencję projektową, podczas której podsumowane zostaną efekty realizacji operacji: „IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności”

Konferencja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r. w postaci hybrydowej:

 • stacjonarnej: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (ul. Grunwaldzka 24a, 50-363 Wrocław)
 • zdalnej (online): za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (Komunikator do wideokonferencji Zoom).

Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli grup operacyjnych EPI, przedsiębiorców sektora rolnego, przedstawicieli nauki, brokerów innowacji, przedstawicieli organizacji samorządowych i pozarządowych.

Celem konferencji jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach operacji.

Mam nadzieję, że wystąpienia i dyskusje, które wywiążą się w trakcie Konferencji, będą miały pozytywny skutek oraz staną się dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat działań na rzecz poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 28 czerwca, br. telefonicznie lub mailem. Osoba do kontaktu:
Zbigniew Dąbrowski, tel. 607 306 797, e-mail: zbigniew.dabrowski@dodr.pl

W załączeniu przekazujemy plakat informacyjny oraz szczegółowy Program Konferencji.

 

 

[15.06.2023]. UDOSTĘPNIENIE INTERNETOWYCH PLATFORM IQSELL

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanych zadań wdrożyliśmy wypracowany, w toku badań i testów, prototyp innowacyjnego
modelu organizacyjnego dla rozwoju LRR. Model został wdrożony z udziałem producentów (rolników) wchodzących w skład Grupy Operacyjnej Operacji z dwóch lokalizacji – Małopolski i Dolnego Śląska.
Organizację zbiorowych form sprzedaży w formule krótkiego łańcucha dostaw żywności oparto o prototyp platformy internetowej IQSell:
1. IQSell 1 (wariant 1): https://dev7.a-co.pl/
2. IQSEll 2 (wariant 2): https://dev5.a-co.pl/

Zachęcamy do zapoznania się z funkcjonalnością obu platform.

 

[30.06.2023]. PODSUMOWANIE KONFERENCJI NR 2  W RAMACH REALIZOWANEJ OPERACJI

30.06.2023 odbyła się Konferencje podsumowującą realizację projektu pn.: „Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw”. Jej organizatorami byli: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, a także Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.  Konferencja została przeprowadzona  w związku z realizacją operacji w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja Konferencji projektowej wpisywała się w założenia  PROW na lata  2014-2020  ułatwiając transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie.

Konferencję otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki oraz Członek Zarządu DZD Sp. z o.o. prof. Tadeusz Trziszka. Wykłady poprowadzili specjaliści, którzy podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i praktyką. Jako pierwsza głos zabrała Pani prof. Magdalena Kalisiak-Mędelska, pełniąca funkcję Kierownika B+R projektu. Podczas prelekcji  przedstawione zostały założenia realizowanego projektu oraz osiągnięte rezultaty. W następnej części Konferencji zaprezentowane zostało wypracowane i stworzone nowatorskie narzędzie IT wspomagające sprzedaż detaliczną Rolniczego Handlu Detalicznego.  Działanie platformy zostało zaprezentowane przez Pana dr inż. Tomasza Pilawkę z Uniwersytetu Przyrodnicznego we Wrocławiu oraz Pana Rafała Serafina ze Spółki ISO-TECH Sp. z o.o. Opracowane narzędzie było zwieńczeniem założonego przez Konsorcjantów celu głównego operacji, którym było wypracowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych, w oparciu o nowatorskie rozwiązania informatyczne, biznesowe oraz instytucjonalne.

Ostatnim prelegentem był Pan Bartosz Wilczyński, który poprowadził ostatni wykład pt. „Zbuduj markę własną – wskazówki dla producentów żywności”. Niezwykle ciekawy wykład pozwolił uczestnikom konferencji, w szczególności rolnikom i producentom żywności zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 • Marketing produktów lokalnych – o co chodzi?
 • Na co zwraca uwagę aktualnie konsument – trendy, motywacje, decyzje
 • Po co nam marka własna?
 • Trójkąt marki: Marka podmiotu – marka osobista – produkty markowe
 • Zasady budowy marki – główne wytyczne i rekomendacje
 • Tożsamość naszej marki
 • Jak o sobie mówić i co o nas mówią czyli budowanie pozytywnego
  wizerunku
 • Skuteczne narzędzia i formy komunikacji marketingowej w budowie marki
  własnej

Wykład był bardzo ciekawy i stanowił niezwykle ciekawy i uzupełniający temat konferencji projektowej.

Sama konferencja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat działań na rzecz poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności.

[04.07.2023]. RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą niniejszy projekt. Mamy nadzieję, że przedmiotowy projekt przyczyni się do wymiany wiedzy, doświadczeń i najnowszej wiedzy badawczej nie tylko między członkami konsorcjum. Realizując  działania promocyjne prezentujemy rezultaty projektu. Mamy nadzieję, że będą one szeroko rozpowszechnione i implementowane w kolejnych gospodarstwach rolnych. Przewidziana innowacja organizacyjna dla rozwoju lokalnych rynków w oparciu o systemy KŁŻ  należy traktować jako nowy instrument dla ożywiania gospodarki lokalnej oraz rozwiązania problemów społecznych, gospodarczych i ekologicznych występujących w regionie.

IQSELL_Raport koncowy z realizacji operacji OST

 

DO POBRANIA:

1.Plakat informacyjny:

IQsell_Plakat informacyjny format A3 wersja 2

2.Zaproszenie na Konferencję nr 1

KONFERENCJA__IQsell_Plakat informacyjny

3.Program Konferencji nr 1

KONFERENCJA__IQsell_Agenda

4.Zaproszenie na Konferencję nr 2

IQsell_Konferencja_Plakat informacyjny_wersja 2

5.Program Konferencji nr 2

IQsell_Konferencja_Program Konferencji

 

 

Zobacz także

ZielonaDolina

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.